krúžok

Navigácia

Vítame Vás na stránke našej Školskej jedálne.

 

Školské stravovanie je neodmysliteľnou súčasťou každého školského zariadenia. Správna výživa a spôsob stravovania a jeho návyky sú dôležitým predpokladom zdravého vývoja Vášho dieťaťa, ktoré formujeme od útleho detstva.

Školská jedáleň ponúka možnosť ako zabezpečiť zdravý a kvalitný obed, ktorý pokrýva až 35 % celkovej dennej výživovej dávky.

Výdaj jedál v školskej jedálni je od 11,30 – 13,45 hod. 

Školská jedáleň zabezpečuje stravovanie pre všetkých žiakov a zamestnancov školy.

Dotácia na podporu k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje na každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole a odobralo obed.

Na evidenciu obedov sa využíva elektronický dochádzkový systém. Žiaci sú povinní evidovať sa čipom pri odobraní obeda. Pri strate čipu je cena nového – 2,- €.

Dňa 16.12.2022 sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou o zmene finančného pásma vydaného MŠVVaŠ SR s platnosťou od 1.1.2023. Na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 123 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach uvádzame nasledovne:

žiak 1. stupeň - 1,30 €/obed + 0,60 €/desiata

žiak 2. stupeň - 1,50 €/obed + 0,65 €/desiata

Povinný mesačný paušál za režijné náklady je 6 €.

(príklad výpočtu stravného pre žiaka 1. stupňa za mesiac január 2023 ak poberá desiatu aj obed: 17 x 1,90 € + 6 € = 38,30 €).

Zamestnanci škôl a dôchodcovia - 3,50 €/obed

Cudzí stravníci - 3,90 €/obed

V prípade nejasností nás prosím kontaktujte na tel. čísle

055//4602489

resp. +421 903 165 019.

Výdaj stravy pre cudzích stravníkov je medzi 11,15 - 11,30 hod.

Prihlasovanie nových stravníkov prebieha v prvý septembrový školský deň od 7,00 do 12,00 hod. Prihlásenie sa na stravu je záväzné. Stravník je vedený automaticky každý mesiac. Stravník vyplatí stravu formou internetbankingu. Číslo účtu je: SK0602000000001655566157. Do poznámky uvádzajte celé meno stravníka (nie rodiča), triedu a špecifický symbol.

Strava musí byť uhradená do 1. dňa v mesiaci! 

 

ODHLASOVANIE SA ZO STRAVY

môžu stravníci uskutočniť osobne v pracovnom čase od 7,00 do 14,00 hod. v kancelárii vedúcej školskej jedálne, na telefónnom čísle 055/460 24 89  príp. na sj2moldava@gmail.com.

Strava sa odhlasuje 24 hod. vopred. Pred letnými, zimnými a jarnými prázdninami 3 dni vopred.  Pre daný deň je možné odhlásiť sa len v prípade choroby od 7,00 do 7,45 hod.  

Každý stravník sa musí odhlasovať sám. Prosím rodičov, aby svoje deti odhlasovali osobne, aby to neprenechávali na učiteľov, ktorí nie sú povinní žiakov odhlasovať počas neprítomnosti v škole. Na odhlasovanie môže stravník použiť aj zošit dochádzky uložený v školskej jedálni u hlavnej kuchárky.

Ak sa stravník rozhodne, že už nechce navštevovať školskú jedáleň, musí sa vyhlásiť osobne v kancelárii ŠJ, nakoľko je vedený automaticky každý mesiac. Neodhlásený obed hradí v plnej výške!

Za neodhlásenú stravu sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje, spätne sa strava odhlásiť nedá.

Žiak sa v jedálni správa disciplinovane, dodržiava zásady stolovania a dbá o čistotu. Rozbitý riad hradí v plnej výške. Žiak rešpektuje príkazy vychovávateliek ŠKD, pedagogického dozoru aj celého personálu školskej jedálne.

Do školskej jedálne je zákaz vstupu cudzím osobám.

Žiadame rodičov a žiakov, aby tieto pokyny o školskom stravovaní rešpektovali a tým umožnili plynulú prevádzku školskej jedálne.

                                                                                                         Ďakujeme.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Severná 21
  045 01 Moldava nad Bodvou
 • Škola: 055 / 460 31 09
  Hospodárka školy: 055 / 489 80 99
  Mobil škola: +421 903 128 532
  Vedúca ŠJ: 055 / 460 24 89
  Mobil vedúca ŠJ: +421 903 165 019

Fotogaléria