krúžok

Navigácia

Užitočné linky

Ako si vybrať školu


Ako vybrať základnú školu pre svoje dieťa

 

v     Rodič má právo vybrať si ktorúkoľvek školu pre svoje dieťa. Ak sa rozhodne pre školu mimo svojho trvalého bydliska (mimo príslušného školského obvodu), zapisuje rodič svoje dieťa po dohode s riaditeľom tejto školy. Ak sa rozhodne pre školu v mieste svojho trvalého bydliska (príslušného školského obvodu), je táto škola povinná dieťa zapísať.

 

v     Rodičia by si mali zistiť odporúčania a názory o školách, z ktorých by si mohli pre svoje dieťa vybrať. Poraďte sa so známymi, ktorých deti už do školy chodia.

 

v     Množstvo dôležitých informácií sa rodičia budú môcť dozvedieť z hodnotiacej správy, ktorú musia vypracovať všetky školy. Správa za školský rok 2006/2007 je zverejnená na webovej stránke našej školy.

 

v     Vhodné je informovať sa, či má škola vypracovanú  koncepciu rozvoja, aby ste vedeli, čo môžete očakávať.

 

v     Dôležitým faktorom pri výbere je zameranie školy, aby čo najlepšie vyhovovalo vášmu dieťaťu.

 Napríklad:

Ø      zameranie na cudzie jazyky,

Ø      zameranie na informatiku,

Ø      športové zameranie,

Ø      zameranie pohybovo umelecké,

Ø      humanitné zameranie,

Ø      prírodovedné zameranie,

Ø      zvýšený dôraz na poznávanie miestnej kultúry a histórie,

Ø      dôraz na rozvoj osobnosti .

 

v     Rodičia by si mali zistiť, ako sú absolventi školy úspešní pri prijímacích pohovoroch na stredné školy.

 

v     Rodičia by si mali zistiť, či bola na škole v posledných rokoch vykonaná komplexná inšpekcia a s akým výsledkom.

 

v     Optimálne je navštíviť školu spoločne s dieťaťom v čase, keď má deň otvorených dverí a overiť si:

Ø      či sa škola ich dieťaťu páči,

Ø      aký je záujem o školu medzi rodičmi,

Ø      koľko detí je priemerne v jednej triede,

Ø      či je na prvom stupni slovné hodnotenie alebo hodnotenie známkami a prečo

Ø      ako škola  komunikuje s rodičmi a deťmi,

Ø      či je na škole logopéd, psychológ, alebo dobrá spolupráca s pedagogicko–psychologickou poradňou a špeciálnym pedagógom,

Ø      aká je úroveň vybavenia školy pomôckami, stav telocvične,

Ø      stav školskej jedálne, kvalitu a pestrosť ponúkanej stravy ,

Ø      technický stav budovy, jednotlivých tried, šatní, sociálnych zariadení.

 

v     Rodičia by sa mali spýtať na aktivity školského klubu a školy v oblasti záujmových krúžkov.

 

v     Rodičia by mali požiadať o možnosť zúčastniť sa priamo na vyučovaní v triede budúceho učiteľa ich dieťaťa. Tak môžu najlepšie zhodnotiť prístup učiteľa, jeho metódy a formy vyučovania.

 

v     Rodičia by si mali zistiť, či majú deti možnosť zúčastniť sa plaveckých a lyžiarskych kurzoch, či škola ponúka pobyty v školách v prírode.

 

v     Rodičia by si mali zistiť, či na škole pôsobí združenie rodičov alebo iná organizácia a aké je jej postavenie v organizačnej štruktúre školy.

 

 

v     Rodičia by si mali informovať, ako sa škola usiluje získať doplnkových zdrojov mimo štátneho rozpočtu.

 

v     Rodičia by si mali zistiť, či je Rada školy akceptovaná vedením školy ako rovnocenný partner pri riadení školy.

 

v     Ak má dieťa zdravotný problém alebo je nejakým spôsobom hendikepované (je hyperaktívne, má poruchu komunikácie, zraku, sluchu a pod.), mal by o tom rodič vo vlastnom záujme a predovšetkým v záujme svojho dieťaťa informovať budúcich učiteľov. V takýchto špecifických prípadoch je potrebné, aby sa dieťaťu venoval špeciálny pedagóg. Je potrebné zistiť, do akej miery je škola aj po personálnej stránke na takúto situáciu pripravená, inak to  môže mať negatívny dopad  na vývoj dieťaťa.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Severná 21
  045 01 Moldava nad Bodvou
 • Škola: 055 / 460 31 09
  Hospodárka školy: 055 / 489 80 99
  Mobil škola: +421 903 128 532
  Vedúca ŠJ: 055 / 460 24 89
  Mobil vedúca ŠJ: +421 903 165 019

Fotogaléria