krúžok

Navigácia

Úhrada školného Dokumenty ŠKD Pomôcky do ŠKD Tlačivá Aktivity v ŠKD Nová vyhláška 22_2022 o školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach

ŠKD

Úhrada školného

Podľa VZN Mesta Moldava nad Bodvou č. 113, Dodatku č. 2 je úhrada nákladov na školský klub detí nasledovná:

Vysvetlivky: dieťa nezapočítané do zberu údajov je dieťa, ktoré nenavštevovalo školu od 1.9. do 15.9. príslušného školského roka.

Prihlásenie sa do ŠKD je záväzné. Rodič - zákonný zástupca uhrádza poplatok za školné v ŠKD na číslo účtu: SK88 0200 0000 0017 8077 9653. Do poznámky uvádzajte celé meno dieťaťa navštevujúce ŠKD (nie rodiča) a triedu.

Poplatok za ŠKD musí byť uhradený do 1. dňa v mesiaci!

Je možné uhradiť poplatky aj jednorázovo za viac mesiacov, pri dodržaní nasledovného:

 • v školskom roku od septembra - decembra
 • a od januára do júna.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Severná 21
  045 01 Moldava nad Bodvou
 • Škola: 055 / 460 31 09
  Hospodárka školy: 055 / 489 80 99
  Mobil škola: +421 903 128 532
  Vedúca ŠJ: 055 / 460 24 89
  Mobil vedúca ŠJ: +421 903 165 019

Fotogaléria